Algemene Voorwaarden StickerkidS

Algemene Voorwaarden
Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van StickerkidS. De
voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van StickerkidS.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. StickerkidS behoud zich het recht voor haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 StickerkidS garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen (indien voorradig) 5 werkdagen. StickerkidS zal
een leveringstermijn van 2 werkdagen nastreven. StickerkidS zal een leveringstermijn van
maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke
reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden
en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 19% BTW.
4. Zichttermijn
4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst wordt de
koopovereenkomst een feit.
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een
periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst
schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel
gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of
de bestelling niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
5. GegevensbeheerÂ
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij StickerkidS, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van StickerkidS. StickerkidS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal
uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy policy
5.2 StickerkidS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor
een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 StickerkidS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie
6.1 StickerkidS garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst
in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u
geleverde product.
6.2 De garantietermijn van StickerkidS komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze
garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke
beschadiging, of 3. onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen
service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke garantiebepalingen van kracht.
7. OffertesÂ
7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt StickerkidS zich het
recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding
te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden StickerkidS slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen StickerkidS en een klant komt tot stand nadat een bestelling
opdracht door StickerkidS op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 StickerkidS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificatiesÂ
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van StickerkidS gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 StickerkidS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door
onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen
in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van StickerkidS. alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk
als overmacht.
10.3 StickerkidS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op
te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk
blijft. In geen geval is StickerkidS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11. Aansprakelijkheid
11.1 StickerkidS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten
onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op
de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 De producten van StickerkidS zijn niet bedoeld als speelgoed. En derhalve niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar.
11.3 Plak geen muurstickers binnen bereik van babybedjes, dit kan gevaarlijke situaties
opleveren.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen StickerkidS en koper, welke
niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Utrecht kennis, tenzij StickerkidS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de
bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 

StickerkidS © 2019